شرح وظایف

1398/1/28 0:0

کارکرد/حیطه

شرح وظیفه

برنامه ریزی

1.تهیه برنامه عملیاتی بصورت دوره ای برای اجرای برنامه های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، برنامه های ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم.

سازماندهی و فرآیندها

2. راه اندازی و مدیریت کمیته های ارتقای سلامت در مدرسه، محل کار و سایر موقعیت ها.

3. به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و ترویج سبک زندگی سالم

4. مدیریت تولید رسانه های ارتباطی کوچک و ارتباط جمعی برای ترویج سبک زندگی سالم

5. پیشنهاد سیاست های حامی سلامت برای ارتقای سلامت

6. جلب مشارکت فردی، گروهی و جمعی مردم برای ارتقای سلامت

نیروی انسانی )آموزش و توانمند سازی(

7. مشارکت در نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل دانشگاه/دانشکده برای اجرای برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای سلامت جامعه و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی.

پایش و نظارت

8. پایش و ارزشیابی برنامه های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم در حوزه دانشگاه/دانشکده

9. پایش و ارزشیابی رسانه ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در حوزه دانشگاه/دانشکده

10. سنجش دوره ای سواد سلامت در منطقه تحت پوشش.

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

11. هماهنگی های درون و برون بخشی برای اجرای برنامه های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم.

گزارش و مستندسازی

12. جمع آوری، تحلیل و مستند سازی اطلاعات حاصل از پایش و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

بودجه بندی و تحلیل اقتصادی

13.استفاده بهینه از منابع مالی جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش و ارتقاءسلامت

14. شناسایی منابع و سرمایه گذاران برای توسعه منابع مالی آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده

نوآوری و پژوهش

15. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای اثربخشی روش های آموزش سلامت به جامعه و طراحی مداخالت مناسب برای انجام اصلاحات


تاریخ بروز رسانی:   19 آذر 1398

تعداد بازدید:   ۶۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >